NOR  NORI NORK INDIKATIBOA PDF fitxategia NOR (3. perts.) NORI indikatiboaEDUN ADITZA NOR-NORI--NORK INDIKATIBOA
NOR NORI NORK ORAINALDIA IRAGANA BALDINTZA ONDORIO ORAINA ONDORIO IRAGANA
HURA (Sing.) HIRI NIK diat / dinat nian / ninan banik / banin niake / ninake niakeen / ninakeen
HARI diot nion banio nioke niokeen
ZURI dizut nizun banizu nizuke nizukeen
ZUEI dizuet nizuen banizue nizueke nizuekeen
HAIEI diet nien banie nieke niekeen
NIRI HIK didak / didan hidan bahit hidake hidakeen
HARI diok / dion hion bahio hioke hiokeen
GURI diguk / digun higun bahigu higuke higukeen
HAIEI diek / dien hien bahie hieke hiekeen
NIRI HARK dit zidan balit lidake zidakeen
HIRI dik / din zian / zinan balik / balin liake / linake ziakeen / zinakeen
HARI dio zion balio lioke ziokeen
GURI digu zigun baligu liguke zigukeen
ZURI dizu zizun balizu lizuke zizukeen
ZUEI dizue zizuen balizue lizueke zizuekeen
HAIEI die zien balie lieke ziekeen
HIRI GUK diagu / dinagu genian / geninan bagenik / bagenin geniake / geninake geniakeen / geninakeen
HARI diogu genion bagenio genioke geniokeen
ZURI dizugu genizun bagenizu genizuke genizukeen
ZUEI dizuegu genizuen bagenizue genizueke genizuekeen
HAIEI diegu genien bagenie genieke geniekeen
NIRI ZUK didazu zenidan bazenit zenidake zenidakeen
HARI diozu zenion bazenio zenioke zeniokeen
GURI diguzu zenigun bazenigu zeniguke zenigukeen
HAIEI diezu zenien bazenie zenieke zeniekeen
NIRI ZUEK didazue zenidaten bazenidate zenidakete zenidaketen
HARI diozue zenioten bazeniote zeniokete zenioketen
GURI diguzue zeniguten bazenigute zenigukete zeniguketen
HAIEI diezue zenieten bazeniete zeniekete zenieketen
NIRI HAIEK didate zidaten balidate lidakete zidaketen
HIRI diate / dinate ziaten / zinaten baliate / balinate liakete / linakete ziaketen / zinaketen
HARI diote zioten baliote liokete zioketen
GURI digute ziguten baligute ligukete ziguketen
ZURI dizute zizuten balizute lizukete zizuketen
ZUEI dizuete zizueten balizuete lizuekete zizueketen
HAIEI diete zieten baliete liekete zieketen


EDUN ADITZA NOR-NORI--NORK INDIKATIBOA 
NOR NORI NORK ORAINALDIA IRAGANA BALDINTZA ONDORIO ORAINA ONDORIO IRAGANA
HAIEK (Pl.) HIRI NIK dizkiat / dizkinat nizkian / nizkinan banizkik / banizkin nizkiake / nizkinake nizkiakeen / nizkinakeen
HARI dizkiot nizkion banizkio nizkioke nizkiokeen
ZURI dizkizut nizkizun banizkizu nizkizuke nizkizukeen
ZUEI dizkizuet nizkizuen banizkizue nizkizueke nizkizuekeen
HAIEI dizkiet nizkien banizkie nizkieke nizkiekeen
NIRI HIK dizkidak / dizkidan hizkidan bahizkit hizkidake hizkidakeen
HARI dizkiok / dizkion hizkion bahizkio hizkioke hizkiokeen
GURI dizkiguk / dizkigun hizkigun bahizkigu hizkiguke hizkigukeen
HAIEI dizkiek / dizkien hizkien bahizkie hizkieke hizkiekeen
NIRI HARK dizkit zizkidan balizkit lizkidake zizkidakeen
HIRI dizkik / dizkin zizkian / zizkinan balizkik / balizkin lizkiake / lizkinake zizkiakeen / zizkinakeen
HARI dizkio zizkion balizkio lizkioke zizkiokeen
GURI dizkigu zizkigun balizkigu lizkiguke zizkigukeen
ZURI dizkizu zizkizun balizkizu lizkizuke zizkizukeen
ZUEI dizkizue zizkizuen balizkizue lizkizueke zizkizuekeen
HAIEI dizkie zizkien balizkie lizkieke zizkiekeen
HIRI GUK dizkiagu / dizkinagu genizkian / genizkinan bagenizkik / bagenizkin genizkiake / genizkinake genizkiakeen / genizkinakeen
HARI dizkiogu genizkion bagenizkio genizkioke genizkiokeen
ZURI dizkizugu genizkizun bagenizkizu genizkizuke genizkizukeen
ZUEI dizkizuegu genizkizuen bagenizkizue genizkizueke genizkizuekeen
HAIEI dizkiegu genizkien bagenizkie genizkieke genizkiekeen
NIRI ZUK dizkidazu zenizkidan bazenizkit zenizkidake zenizkidakeen
HARI dizkiozu zenizkion bazenizkio zenizkioke zenizkiokeen
GURI dizkiguzu zenizkigun bazenizkigu zenizkiguke zenizkigukeen
HAIEI dizkiezu zenizkien bazenizkie zenizkieke zenizkiekeen
NIRI ZUEK dizkidazue zenizkidaten bazenizkidate zenizkidakete zenizkidaketen
HARI dizkiozue zenizkioten bazenizkiote zenizkiokete zenizkioketen
GURI dizkiguzue zenizkiguten bazenizkigute zenizkigukete zenizkiguketen
HAIEI dizkiezue zenizkieten bazenizkiete zenizkiekete zenizkieketen
NIRI HAIEK dizkidate zizkidaten balizkidate lizkidakete zizkidaketen
HIRI dizkiate / dizkinate zizkiaten / zizkinaten balizkiate / balizkinate lizkiakete / lizkinakete zizkiaketen / zizkinaketen
HARI dizkiote zizkioten balizkiote lizkiokete zizkioketen
GURI dizkigute zizkiguten balizkigute lizkigukete zizkiguketen
ZURI dizkizute zizkizuten balizkizute lizkizukete zizkizuketen
ZUEI dizkizuete zizkizueten balizkizuete lizkizuekete zizkizueketen
HAIEI dizkiete zizkieten balizkiete lizkiekete zizkieketen